Kalendarz organizacyjny

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

I. Organizacja roku szkolnego
I semestr 03.09.2018 - 27.01.2019
II semestr 28.01.2019  - 21.06.2019
rozpoczęcie roku szkolnego 03.09.2018
zimowa przerwa świąteczna 23.12.2018 -
1.01.2019
wystawienie ocen śródrocznych 9.01.2019
ferie zimowe 14.01.2019 - 27.01.2019
wiosenna przerwa świąteczna 18.04.2019 - 23.04.2019
poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych do 21.05.2019
poinformowanie o ocenach przewidywanych 05.06.2019
wystawienie ocen rocznych 11.06.2019
zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 21.06.2019
ferie letnie /wakacje/ 22.06.2019
II. Spotkania z rodzicami
wprowadzające 14.09.2018
konsultacje październikowe 16.10.2018
śródokresowe 13.11.2018
konsultacje grudniowe 11.12.2018
śródroczne 29.01.2019
konsultacje marcowe 13.03.2019
śródokresowe 5.03.2019
konsultacje ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zagrożonych 21.05.2019
III. Posiedzenia Rady Pedagogicznej
organizacyjna 29.08.2018
zatwierdzająca plany pracy 13.09.2018
okolicznościowa 12.10.2018
szkoleniowa listopad/maj
wg potrzeb
śródroczna 11.01.2019
analityczna 30.01.2019
szkoleniowa: Procedury i instrukcje egzaminu gimnazjalnego do 10.03.2019
klasyfikacyjna 12.06.2019
analityczna 24.06.2019
Dodatkowe Rady szkoleniowe wg potrzeb ustalone będą po zatwierdzeniu  
IV. Uroczystości w szkole
Rozpoczęcie roku szkolnego 03.09.2018
Ślubowanie Uczniów Klas I październik
Dzień Edukacji Narodowej 12.10.2018
Klasowe spotkania opłatkowe 21.12.2018
Rekolekcje po ustaleniu
V. Egzamin gimnazjalny
część humanistyczna 10.04.2019
część matematyczno-przyrodnicza 11.04.2019
część językowa 12.04.2019
część humanistyczna - dodatkowy 3.06.2019
część matematyczno-przyrodnicza - dodatkowy 4.06.2019
część językowa - dodatkowy 5.06.2019
VI. Egzaminy ósmoklasisty  
język polski 15.04.2019
matematyka 16.04.2019
język obcy nowożytny 17.04.2019
język polski- termin dodatkowy 3.06.2019
matematyka- termin dodatkowy 4.06.2019
język obcy nowożytny- termin dodatkowy 5.06.2019

VII. Konkursy przedmiotowe, artystyczne i zawody sportowe

wg kalendarza i konkursów

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02.11.2018- zajęcia opiekuńcze
02.05.2019- zajęcia opiekuńcze