Kalendarz organizacyjny

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

I. Organizacja roku szkolnego
I semestr 04.09 - 28.01.2018
II semestr 29.01 - 22.06.2018
rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2017
zimowa przerwa świąteczna 23.12 - 31.12.2017
wystawienie ocen śródrocznych 19.01.2018
ferie zimowe 12.02 - 25.02.2018
wiosenna przerwa świąteczna 29.03 - 3.04.2018
poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych 22.05.2018
poinformowanie o ocenach przewidywanych 08.06.2018
wystawienie ocen rocznych 15.06.2018
zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 22.06.2018
ferie letnie /wakacje/ 23.06.2018
II. Spotkania z rodzicami
wprowadzające 15.09.2017
konsultacje październikowe 17.10.2017
śródokresowe 21.11.2017
konsultacje grudniowe 19.12.2017
śródroczne 24.01.2018
konsultacje marcowe 13.03.2018
śródokresowe 10.04.2018
konsultacje ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zagrożonych 22.05.2018
posiedzenia Prezydium Rady Rodziców 22.05.2018
III. Posiedzenia Rady Pedagogicznej
organizacyjna 30.08.2017
zatwierdzająca plany pracy 14.09.2017
okolicznościowa 13.10.2017
szkoleniowa 15.11.2017
śródroczna 23.01.2018
Zespół Kierowniczy 30.01.2018
analityczna 31.01.2017
szkoleniowa: Procedury i instrukcje egzaminu gimnazjalnego 14.03.2018
klasyfikacyjna 18.06.2018
analityczna 25.06.2018
Zespoły Przedmiotowo – Problemowe wg potrzeb
Zespół Kierowniczy wg potrzeb
Dodatkowe Rady szkoleniowe wg potrzeb ustalone będą po zatwierdzeniu  
IV. Uroczystości w szkole
Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2017
Ślubowanie Uczniów Klas I 29.09.2017
Dzień Edukacji Narodowej 13.10.2017
Klasowe spotkania opłatkowe 22.12.2017
Rekolekcje 21.03 - 23.03.2018
Dzień Dziecka/ Dzień Patrona 01.06.2018
V. Egzamin gimnazjalny
część humanistyczna 18.04.2018
część matematyczno-przyrodnicza 19.04.2018
część językowa 20.04.2018
część humanistyczna - dodatkowy 4.06.2018
część matematyczno-przyrodnicza - dodatkowy 5.06.2018
część językowa - dodatkowy 6.06.2018
VI. Konkursy przedmiotowe, artystyczne i zawody sportowe
wg kalendarza i konkursów  

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

29.09.2017- Dzień Patrona
22.12.2017- Spotkanie opłatkowe
18.04-20.04.2018- Egzaminy gimnazjalne klas trzecich
01.06.2018- Dzień Dziecka/Sportu
20-21.06.2018- Spotkania z wychowawcą