Obiekty sportowe

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego

29 listopada 2017
 1. Boisko jest czynne:
  - od poniedziałku do piątku od 8.00 – 20.30;
  - w soboty i niedziele od 14.00 – 18.00
  W święta boisko jest nieczynne.
 2. Na potrzeby zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 w Śremie boisko jest wykorzystywane w dni nauki szkolnej: w poniedziałek, środę, piątek od 8.00 do 15.30, a wtorek i czwartek od 8.00 do 17.00. W pozostałych godzinach boisko jest udostępniane osobom chętnym. Grafik udostępnienia boiska dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
 3. Administratorem boiska jest pracownik szkoły pełniący dyżur, który jest odpowiedzialny za funkcjonowanie boiska.
 4. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, pozalekcyjnych zajęć sportowych uczniów szkoły oraz zajęć rekreacyjno-sportowych dla wszystkich chętnych.
 5. Zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniów szkoły prowadzone w ramach zajęć szkolnych odbywają się w obecności nauczyciela.
 6. Korzystanie z boiska dla osób postronnych możliwe jest wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem i złożeniu podpisu w grafiku wynajmu obiektu u administratora.
 7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji wynajmu boiska w sekretariacie szkoły. Osoby lub grupy, które zarezerwowały boisko mają pierwszeństwo przed osobami, które chcą skorzystać z niego bez wcześniejszej rezerwacji. Osoby bądź grupy mogą korzystać z boiska do 1 godziny i muszą zwolnić je dla następnej grupy ćwiczących chyba, że kolejna godzina nie jest zarezerwowana i boisko jest wolne.
 8. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych administrator może czasowo zawiesić korzystanie z obiektu.
 9. Boisko udostępniane jest nieodpłatnie. Warunkiem korzystania z obiektu jest spełnienie pkt.6 oraz posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie.
 10. Szkoła Podstawowa nr 5 w Śremie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty materialne i skutki nieszczęśliwych wypadków powstałe w trakcie korzystania z obiektu poza zajęciami organizowanymi przez szkołę.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
 1. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
 2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;
 3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
 4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
 5. palenia tytoniu i spożywania alkoholu lub innych używek oraz żucia gumy;
 6. zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
 7. przeszkadzania w zajęciach lub grze;
 8. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
 9. przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku;
 10. wprowadzania zwierząt;
 11. korzystania z boiska bez zgody administratora;
 12. przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.
 1. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 10 korzystania z boiska podejmuje administrator boiska, który w zależności od sytuacji może:
 1. nakazać zmianę obuwia sportowego;
 2. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne regulaminem zachowanie;
 3. nakazać opuszczenie terenu boiska;
 4. wezwać Straż Miejską lub Policję.
 1. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać u administratora szkoły.
 2. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
 3. Wejście i korzystanie z boiska sportowego jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.