Szkoła

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 5 w Śremie w pierwszej odsłonie zaczęła swoją działalność w 1983 roku.
1 września 1999 roku została przekształcona w Gimnazjum nr 1 w Śremie, któremu 24 października 2009 roku uroczyście nadano imię Polskich Noblistów. Od września 2017 roku funkcjonuje jako Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie.


Dorobek, baza, podstawy

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie to placówka, która od września 2017 roku rozpoczęła swoją działalność w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów. U jej podstaw leży współpraca nauczycieli, uczniów i rodziców. To szkoła dla wszystkich, kształcąca zarówno uczniów wybitnie uzdolnionych, jak i wymagających wsparcia.

Posiada dobre warunki lokalowe: przestronne korytarze i klasy, w tym do nauczania wczesnoszkolnego, pracownię komputerową, pracownie przedmiotowe, salę przystosowaną do kształcenia teatralnego, dwie sale gimnastyczne i duże boisko zmodernizowane w ramach programu „Boiska szkolne 2017-2018”, a także wyposażoną w scenę stołówkę, która pełni rolę sali widowiskowej. W budynku znajdują się: gabinet higienistki, biblioteka, świetlica i sklepik szkolny. Uczniowie oraz ich rodzice mogą skorzystać ze wsparcia psychologa, pedagoga, logopedy, a także doradcy zawodowego.

Kadra i uczniowie szkoły aktywnie włączają się w działania lokalne organizując m.in. Powiatowy Przegląd Piosenki Romantycznej, Powiatowy Przegląd Piosenki o Rodzinie oraz spotkania dla seniorów. Nasi uczniowie realizują wiele ciekawych projektów edukacyjnych i unijnych takich jak Akademia Uczniowska, Lepsza szkoła, e-szkoła Wielkopolska, Trzymaj formę, Zachowaj trzeźwy umysł, Bądźmy zdrowi - wiemy więc działamy. Prowadząc działalność innowacyjną współpracujemy m.in. z Wydziałem Anglistyki, Wydziałem Chemii, Wydziałem Filologii Polskiej UAM, Uniwersytetem Przyrodniczym i Politechniką Poznańską, Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu oraz Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct.

Ważną rolę w działaniach naszej placówki pełnią rodzice, którzy współpracując z dyrekcją i nauczycielami podejmują szereg inicjatyw na rzecz młodzieży. W trosce o rzetelny przepływ informacji szkoła wydaje „Biuletyn informacyjny dla rodziców”, w którym oprócz aktualności prezentuje również sukcesy uczniów, ważne wydarzenia, porady pedagoga i psychologa, informacje Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie uczniowie rozpoczęli naukę:

 • w czterech klasach pierwszych,
 • w klasie IV A- z innowacją z zakresu programowania grafiki komputerowej,
 • w klasie VII A – dwujęzycznej,
 • w 12 klasach gimnazjalnych- w tym innowacyjnych z zakresu języka angielskiego i niemieckiego, informatyki w zakresie grafiki komputerowej oraz edukacji europejskiej.

Oddział dwujęzyczny to oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz angielskim, będącym drugim językiem nauczania. Prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, cześć historii dotyczącej Polski i cześć geografii dotyczącej geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii ogólnej, cześć historii powszechnej lub matematykę.

W Szkole Podstawowej nr 5 w oddziale dwujęzycznym w taki sposób prowadzone będą zajęcia z geografii świata i edukacji dla bezpieczeństwa, a także pojedyncze lekcje z innych przedmiotów np. fizyki, historii.


Osiągnięcia

Osiągnięcia Od wielu lat uczniowie naszej szkoły odnoszą liczne sukcesy w konkursach na różnych szczeblach. Do ich największych osiągnięć można zaliczyć uzyskanie tytułu:

 • laureatów i finalistów Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego;
 • laureatów i finalistów Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego;
 • laureata i finalistów Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego;
 • laureata i finalistów Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego;
 • laureatów i finalistów Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego;
 • laureatów i finalistów Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego;
 • laureatów i finalistów Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego;
 • laureata Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów;
 • laureata Ogólnopolskiego Dyktanda Szkolnego;
 • finalistów Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego;
 • finalistów Wojewódzkiego Konkursu Historycznego;
 • laureatów ogólnopolskich olimpiad z matematyki, fizyki i chemii;
 • laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;
 • laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Janie Pawle II;
 • laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego ”Salamandra”; 
 • laureatów Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym;
 • laureatów Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce;
 • finalistów Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”;
 • „Wolontariusza Roku 2013” oraz „Wolontariusza Roku 2015;
 • najlepszego Szkolnego Klubu Wolontariatu w powiecie śremskim.

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz olimpiad dla gimnazjalistów zwolnieni są z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz przyjmowani do szkół województwa wielkopolskiego w pierwszej kolejności.

Poza osiągnięciami naukowymi szkoła może się także poszczycić sukcesami sportowymi na poziomie międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim, np. I miejscem w finale ogólnopolskim Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego”.

Za swoje osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniowie otrzymują stypendia Dyrektora Szkoły.

Za systemowe działania nasza placówka otrzymała nadany przez MEN tytuł Szkoły Odkrywców Talentów oraz tytuł Bezpiecznej Szkoły.


Zajęcia pozalekcyjne

Wysoko wykwalifikowana i kreatywna kadra pedagogiczna zapewnia uczniom wszechstronny rozwój zarówno podczas lekcji, jak i licznych zajęć pozalekcyjnych.

Na terenie placówki funkcjonuje wiele bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów oraz wspierających ich w procesie dydaktycznym i wychowawczym m.in.:

 • kółka przedmiotowe;
 • zajęcia sportowe;
 • koło teatralne;
 • zespół wokalny;
 • zajęcia artystyczne;
 • kółko dziennikarskie;
 • Klub Młodego Europejczyka;
 • Szkolny Klub Wolontariatu;
 • zajęcia wyrównujące wiedzę;
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne.

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli tworzą program telewizyjny nagrywany i emitowany przez lokalną TV RELAX.

Młodzieży szczególnie uzdolnionej proponujemy rozwijanie swoich zainteresowań w ramach indywidualnych programów nauczania z różnych przedmiotów. Do tej pory indywidualne programy nauczania realizowane były z takich przedmiotów jak: matematyka, język angielski, język niemiecki, język francuski, fizyka, chemia i biologia.

Wspólna i demokratyczna działalność nauczycieli, uczniów i rodziców pozwala na realizację celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły oraz inspiruje i zachęca wszystkich do aktywnej i innowacyjnej pracy.